Skyltar och markeringar

– för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatser och för ett tillgängligt samhälle

TILL WEBSHOPEN

Systemtext breda sortiment av skyltar och markeringer för hälsa, miljö och säkerhet riktar sig till arbetsplatser inom alla segment i samhället.

Lagar och föreskrifter fastställer att vi ska ha säkra arbetsplatser i vårt samhälle. Åtgärder för hur vi ska nå det beskrivs bl.a i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter som t ex AFS 2009:6 Arbetsplatsens utformning och AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Exempel på annan reglerande myndighet är Boverket, som i kap 5 i BBR beskriver hur utrymningsvägar ska vara utformade och skyltade. Arbetsmiljöverket kan efter inspektion utdöma vite utifrån föreskrifter för hälsa, miljö och säkerhet om inte skyltning sker på korrekt sätt.

Arbetsmiljöskyltar är en viktig del av kommunikationen för säkerhet i den fysiska arbetsmiljön.
Vårt breda sortiment av skyltar täcker en stor del av den kommunikation som behövs på våra arbetsplatser för att förhindra en arbetsskada. Det kommer dock alltid att finnas arbetssituationer som kräver specialutformad information. Utformning av specialskyltar görs efter behovsanalys av den specifika arbetssituationen.

Rätt utformade skyltar enligt arbetsmiljölagen hittar du i:
– AFS 2008:13 beskriver skyltars utformning
– Boverkets författningssamling BFS 2013:9HIN.”Enkelt avhjälpta hinder” föreskriver
om skyltar och markeringar för tillgänglighet i publika lokaler.

Skyltrond
Skyltrond är en inventering av arbetsmiljöskyltar för att säkerställa att din arbetsplats är korrekt skyltad efter verksamhetens behov. En konsult från Systemtext genomför tillsammans med representater (skyddsombud, säkerhetsansvarig och/eller arbetsledare) från arbetsplatsen en skyltrond utifrån bl a verksamhetens utrymningsplan. Skyltronden underlättar företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Färgefterlysande Supernova® skyltar
Supernova® utrymningsskyltar och brandskyltar är tillverkade med en patenterad teknik av Systemtext.  Vid strömbortfall efterlyser både den vita symbolen och skyltens varselfärg: grönt för nöd, rött för brand och gult för varning.

Läs mer

Kemiska Arbetsmiljörisker

Piktogrammen för CLP gäller för märkning av kemiska arbetsmiljörisker. Förvaringsplatser, behållare och rörledningar skall vara tydligt uppmärkta. CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen och bladningar som levereras eller tillhandahålls inom EU. Inom kategorin kemiska arbetsmiljörisker finns följande område:
– Skyltar och markeringar för behållare
– Skyltar och markeringar för områden, lokaler och inhägnader
– Märkning av rörledningar
– ADR-märkning för transport

Skyltar och markeringar för behållare
AFS 2011:19 18 § (AFS 2014:43)
Förpackningar, behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor/farliga ämnen ska vara märkta med de uppgifter som behövs för att man ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med detta. En gasbehållare skall t ex märkas med Gas under tryck eller Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara.

Skyltar och markeringar för områden, lokaler och inhägnader
AFS 2011:19 20a §
Områden, lokaler och inhägnader där så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten ska skyltas med tillämpliga GHS faropiktogram om inte märkningen av de individuella behållarna kan ses och läsas utifrån.
Utöver skyltning i första stycket ska skyltar med förbud, påbud och varningar som rör kemiska risker sättas upp när riskbedömning enligt 8 § i dessa föreskrifter visar att det behövs.

Märkning av rörledningar
Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med produktens faropiktogram. All rörmärkning (inkl färgmärkning) skall vara väl synlig och säkerställa att förväxling inte kan ske.
AFS 2011:19 20 §
 ”Den arbetsgivare som inte har märkt en eller flera rörledningar med farliga kemiska produkter enligt kravet i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 52 §. För rörledningar som endast innehåller tryckluft och saknar märkning utgår ingen sanktionsavgift”

Läs gärna här: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs_2018_2.pdf

ADR-märkning för transport
Vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg ska fordonet märkas enligt bestämmelserna i ADR-S med synlig ADR-dekaler.

Korrekta skyltar för en säker arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2008:13 beskriver skyltars utformning och syfte med varselmärkning för arbetsmiljön. För skyltar som inte har till syfte att informera om säkerhet på arbetsplatser används trivsel och ordningsskyltar. Boverkets författningssamling BFS 2013:9 HIN. ”Enkelt avhjälpta hinder” föreskriver om skyltar och markeringar för tillgänglighet i publika lokaler.

Klicka på bilden för att se en större version

Handla enkelt