Tillgänglighet

I Sverige uppskattas 1,2 miljoner människor ha någon form av funktionsnedsättning och samhället är fortfarande till stor del svår- eller otillgängligt för dem, eftersom många av de lagar som finns inte tillämpas. Målet är att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna förflytta sig på egen hand och ha ett aktivt och delaktigt liv. Ofta är det miljön som skapar (funktions-) hinder snarare än att individens funktionsnedsättning är hindrande.

Vad säger lagen?

Grunderna för ett demokratiskt, jämlikt samhälle som är tillgängligt för alla fastställs i övergripande lagar,  t ex:
• Regeringsformen 1974:152
• Diskrimineringslagen 2008:567
• Plan och bygglagen, PBL 2010:900
• Plan och byggförordningen 2011:338
• Kommunallagen 1991:900

Vad ska tillgänglighetsanpassas?

Alla publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Till publika lokaler räknas alla lokaler dit allmänheten har tillträde, t ex. receptioner på sjukhus, myndigheter, idrottsanläggningar, bibliotek, biografer, samlingslokaler, buss-, taxi-och järnvägsstationer, apotek, kiosker, restauranger och vissa delar av skolor. Allmänna platser är gator, vägar, torg, parker m m som enligt områdesbestämmelser är avsedda för gemensamma behov.

Vem ansvarar?

Regeringen har det övergripande ansvaret för att förbättra tillgängligheten och under funktionshinderspolitiken är ökad fysisk tillgänglighet ett prioriterat område under 2011-2016. Det innebär att den fysiska tillgängligheten ska förbättras, bl a genom att ”enkelt avhjälpta hinder” avhjälps. Den som rättsligt råder över hindret ansvarar direkt för att det ska åtgärdas. Oftast är det fastighetsägaren, men det kan även vara verksamhetsutövaren som hyr en lokal. Ansvarsfördelningen mellan parterna behöver klargöras i varje enskilt fall.

Vad händer om hinder inte avhjälps?

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som övervakar att reglerna följs. Man kan få sanktioner som t ex vite om inte hinder åtgärdas.

Hur åtgärdar man ”enkelt avhjälpta hinder”?

Det handlar om att åtgärda brister i den fysiska miljön bl a genom kontrast- och varningsmarkering av golv, trappor och glaspartier samt tydlig och enhetlig uppmärkning med taktila skyltar för både information och utrymning.

  • Sätt upp taktila skyltar med punktskrift, relieftext och taktila symboler
  • Kontrastmarkera trappor och nivåskillnader
  • Markera svepytor till dörrar med dörrautomatik både inom-/utomhus
  • Förse glaspartier med markeringar så att de inte uppfattas som öppna ytor
  • Framhäv strategiska punkter mot omgivande väggytor genom kontrastmarkering så som entré-, toalett- och hissdörrar

Handla enkelt i vår webbutik

Taktila skyltar
Kontrastmarkering för trappor, nivåskillnader, svepytor och glaspartier

Våra produkter finns även tillgängliga i hela Sverige hos vårt återförsäljarnät av bygg- och järnvaruhandlare, lås- och larminstallatörer samt brandserviceföretag.

Om du har frågor kring tillgänglighet kopplat till skyltning och kontrastmarkering, kontakta oss på 0770-11 30 00 eller order@systemtext.se.